Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy và chữa cháy
quangdaqs@gmail.com
0888775489

Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy và chữa cháy

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy và chữa cháy (theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)

I. Các lĩnh vực hành nghề tư vấn về PCCC, bao gồm:
(1) Tư vấn thiết kế về PCCC;
(2) Tư vấn thẩm định về PCCC;
(3) Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC;
(4) Tư vấn giám sát về PCCC;
(5) Chỉ huy thi công về PCCC.

II. Thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC chữa cháy (khoản 11 Điều 44 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC cho các cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

III. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (khoản 3, Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)

Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy và chữa cháy

IV. Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (Điều 44 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
4.1. Trình tự thực hiện
:
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về PCCC giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản;
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.
- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về PCCC, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.


4.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH;
- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công (nếu có);
- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 08h00’ đến 12h00’ sáng thứ 7 (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp cấp mới Chứng chỉ, thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động PCCC;
+ Văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ 02 ảnh màu, cỡ 3x4 cm của cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.
- Trường hợp cấp đổi Chứng chỉ do bổ sung nội dung hành nghề tư vấn mới, thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động PCCC;
+ Văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp bổ sung Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ 02 ảnh màu, cỡ 3x4 cm của cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.
+ Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC đã được cấp trước đó.
- Trường hợp cấp đổi do Chứng chỉ hết thời hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng, thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;
+ 02 ảnh màu, cỡ 3x4 cm của cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.
+ Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC đã được cấp trước đó.
- Trường hợp cấp lại do bị mất Chứng chỉ, thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.
+ 02 ảnh màu, cỡ 3x4 cm của cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.
+ Giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Mẫu số PC30 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động PCCC (Mẫu số PC31 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật PCCC năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013;
+ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;
+ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC./.